ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูวรรณสินี สีสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูชิลงกต พิมพ์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูชัชชวาลย์ รินทร์วงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูฉัตรลดา ชัยชนะโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2