ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูชิลงกต พิมพ์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูฉัตรชบา วงรินยอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูจิดาภา ถ้วยแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูปิยวิทย์ ศรีพุทธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1