ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คุณครูวรรณสินี สีสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูชัชชวาลย์ รินทร์วงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูสายันต์ พนมสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูฉัตรลดา ชัยชนะโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2