ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คุณครูกฤษดา มะณีสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูจิรกฤต วรรณมะรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูจิดาภา ถ้วยแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูปิยวิทย์ ศรีพุทธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2