ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณครูวันทนา ศิริภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูฉัตรชบา วงรินยอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูนิรุต ไมตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2