ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คุณครูบรรพต สาวิสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูศุภวรรณ ศรีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

คุณครูสายันต์ พนมสี
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

คุณครูวรางคณา สินศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3