ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คุณครูสุดาดวง คันธารส
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูสุภาพร งานจัตุรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูปรีญานุช บุศราคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูวิชญาดา ปานนี้
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

คุณครูณัฐวุฒิ ภักดีผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1