ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คุณครูสุดาดวง คันธารส
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูอรอุมา ธาตุบุรมย์
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3