ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คุณครูณัฐวุฒิ ภักดีผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูนางเขมิกา กาฬจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูปิยะนันท์ โสจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2