ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูอรวรรณ แข็งขัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

คุณครูกัญญา แสนยามูล
ครู
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1