ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางได้จัดการเรียนการสอนแบบ (ON HAND) ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 110) 16 ก.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า (Covid-19) เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 แก้ไขฉบับที่ 1 (อ่าน 159) 02 ก.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า (Covid-19) เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 149) 01 ก.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 57) 12 มิ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (อ่าน 142) 06 พ.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2564 (อ่าน 136) 04 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง (อ่าน 140) 24 มี.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2564 (อ่าน 207) 04 มี.ค. 64
จดหมายข้่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564 (อ่าน 164) 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวประขาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 197) 01 ก.พ. 64
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ในวันพุธที่ 13 มก (อ่าน 148) 04 ม.ค. 64
รูปแบบและแนวทางการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ในสถารณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 336) 04 ม.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563 (อ่าน 177) 24 ธ.ค. 63
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 151) 15 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพถศจิกายน 2563 (อ่าน 178) 04 พ.ย. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2563 (อ่าน 163) 18 ต.ค. 63
รับรางวัล Best Practice ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตัวแทน โรงเรียนจาก สพป ขอนแก่น เขต 4 (อ่าน 174) 30 ก.ย. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2563 (อ่าน 192) 20 ก.ย. 63
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำป (อ่าน 298) 04 ก.ย. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 193) 05 ส.ค. 63
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั (อ่าน 53) 28 ก.ค. 63
ประกาศผลการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการ (อ่าน 472) 22 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 378) 20 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 412) 09 ก.ค. 63
เชิญประชุมเรื่องการจ่ายเงินค่าชุดนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา (นโยบายเรียนฟรี 15 ป (อ่าน 162) 10 มิ.ย. 63
การประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (อ่าน 130) 23 พ.ค. 63
เชิญประชุมผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (อ่าน 137) 13 พ.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 143) 01 พ.ค. 63