ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งภายใน
ที่ 2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การคัดกรอง “ความสมารถในการอ่านและเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.32 KB 117
ที่ 1/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.62 KB 117
ที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการ การรับการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Let’s Speak English) ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 6515
ที่ 4/2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.6 KB 6515
ที่ 131/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.23 KB 8568
ที่ 140/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.41 KB 8567
ที่ 141/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.16 KB 8567
ที่ 123/2563 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.37 KB 194625
ที่ 119/2563 คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.73 KB 194618
ที่ 107/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.99 KB 194621
ที่ 120/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.14 KB 194614
ที่ 121/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.14 KB 194617
ที่ 116/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.52 KB 194616
ที่ 95/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูผู้นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.1 KB 194617
ที่ 68/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.08 KB 194620
ที่ 100/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.26 KB 194965
ที่ 99/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.36 KB 194966
ที่ 101/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.22 KB 194967
ที่ 102/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.32 KB 194972
ที่ 97/2563 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.75 KB 195004
ที่ 96/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมการออมทรัพย์นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.84 KB 195001
ที่ 98/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.05 KB 195011