ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งภายใน
ที่ 24-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดห้องสอบ และควบคุมดูแลนักเรียน ในการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.72 KB 17470
ที่ 20-64 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.14 KB 17351
ที่ 23-64คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.45 KB 17505
ที่ 22-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.29 KB 17533
ที่ 21-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนและร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.78 KB 17187
ที่ 19-64แต่งตั้งคณะกรรมการครูผู้คุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TO BE NUBER ONE ประจำปี ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.12 KB 17191
ที่ 18-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และจัดห้องสอบ O – NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.71 KB 17377
ที่ 17-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะครูผู้ติวข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.86 KB 17422
ที่ 16-64แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.74 KB 17308
ที่ 15-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบแต่ละด้านในการนิเทศ ติดตาม บูรณาการเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.51 KB 17562
ที 14-64 คำสั่ง แต่งตั้งคณะครูผู้จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูล การนิเทศ ติดตาม บูรณาการเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.43 KB 17377
ที่ 13-64 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.04 KB 17337
ที่ 12-64คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.92 KB 17493
ที่ 11-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนช่วงพักกลางวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.45 KB 17208
ที่ 10-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะครูผู้ดำเนินงานการขับเคลื่อนภาษาไทยตามแนวทางภาษาพาเพลินด้วยบันได ๗ ขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.27 KB 17262
ที่ 9-64 คำสั่งแต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนและร่วมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.62 KB 17395
ที่ 8-64 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๙ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.2 KB 17445
ที่ 6/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.79 KB 17225
ที่ 5/2564 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.34 KB 17226
ที่ 2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การคัดกรอง “ความสมารถในการอ่านและเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.32 KB 17302
ที่ 1/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.62 KB 17485
ที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการ การรับการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Let’s Speak English) ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 17424
ที่ 4/2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.6 KB 17192
ที่ 131/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมกีฬา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.23 KB 17455
ที่ 140/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.41 KB 17289
ที่ 141/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.16 KB 17204
ที่ 123/2563 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.37 KB 17229
ที่ 119/2563 คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.73 KB 17218
ที่ 107/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.99 KB 17237
ที่ 120/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.14 KB 17346
ที่ 121/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.14 KB 17461
ที่ 116/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.52 KB 17596
ที่ 95/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูผู้นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.1 KB 17448
ที่ 68/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.08 KB 17201
ที่ 100/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.26 KB 17263
ที่ 99/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.36 KB 17557
ที่ 101/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.22 KB 17198
ที่ 102/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.32 KB 17544
ที่ 97/2563 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.75 KB 17609
ที่ 96/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมการออมทรัพย์นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.84 KB 17281
ที่ 98/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.05 KB 17355