ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายนามผู้บริหารโรงเรียน
รายนามผู้บริหารโรงเรียน
รายนามผู้บริหารโรงเรียน
1. นายสินหรั่ง  วนะสินธุ์        พ.ศ. 2481-2481
2.
นายหนูเดิน  ยศธสาร        พ.ศ. 2481-2482
3.
นายทองสู่ พลเชียงสา      พ.ศ. 2482-2482
4. นายสังวาร ช่วงทาราษฎร์  พ.ศ. 2482-2487
5. นายเหรียญ บูรณะ            พ.ศ. 2487-2496
6. นายเขียน  จักรเสน           พ.ศ. 2496-2502
7. นายเที่ยง  แจ้งไพร          พ.ศ. 2502-2504
8. นายปรีชา  ศรีปัญญา        พ.ศ. 2504-2505
9. นายทวีศักดิ์  นามแสง      พ.ศ. 2505-2506
10. นายไพบูลย์ ขันอาสา     พ.ศ. 2506-2515
11. นายบุญโทน บุตรโพธิ์    พ.ศ. 2515-2527
12. นายสิทธิ์ วัณณกุล         พ.ศ. 2527-2532
13. นายวีรพงษ์ ชินอ่อน       พ.ศ. 2532-2540
14. นายส.สันติสุข  กุฎจอมศรี  พ.ศ. 2540-2541
15. นายฉลวย  หล่องบุศรี        พ.ศ. 2541-2545
16. นายบุญธรรม  จำปาทอง    พ.ศ. 2545-2550
17. นายชัยภูมิ  ยศรุ่งเรือง        พ.ศ. 2550-2562
18. นายประจวบ ศิริภักดิ์       พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.56 KB