ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูลนักเรียน    1   กรกฎาคม    2563)
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  4   
       จำนวนนักเรียนทั้งหมด   851    คน  เพศชาย  จำนวน   437    คน    เพศหญิง  414  คน 
จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น

 
ชั้น
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 - - - 0
อนุบาล 2 5 11 16 1
อนุบาล 3 24 20 44 2
รวมอนุบาล 29 31 60 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 47 53 100 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 47 65 112 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 50 47 97 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 48 37 85 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 59 54 113 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 51 46 97 3
รวมประถมศึกษา 302 302 604 20
มัธยมศึกษาปีที่ 1 33 21 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 27 33 60 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 48 27 75 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 106 81 187 6
รวม 437 414 851 29
     
 ข้อมูลบุคลากร 
           บุคลากรทั้งหมด    43   คน  แยกตามประเภท  ดังนี้

ประเภทบุคลากร

เพศ
วุฒิการศึกษา
อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในตำแหน่ง
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า   ป.ตรี น้อยกว่า     30  ปี 30 – 50 มากกว่า
50  ปี
น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 มากกว่า
20  ปี
ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 - 1 - - - 1
รองผู้อำนวยการ 1 1 - - - - - - - - -
ข้าราชการครู 9 21 - 18 12 2 22 6 7 17 6
พนักงานราชการ(ครู) 1 2 - 2 1 1 2 - 3 - -
ครูอัตราจ้าง 1 5 - 5 1 3 3 - 6 - -
นักการ/ ภารโรง 2 - 1 1 - - 1 1 1 1 -
อื่น ๆ - 1 - 1 - 1 - - 1 - -
รวม 14 29 1 27 15 7 29 7 9 20 7