ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านป่าพร้าว  ตำบล เขาสวนกวาง   อำเภอ เขาสวนกวาง   จังหวัด ขอนแก่น    เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2481  ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสะอาดวัดบ้านหนองกุง  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านหนองกุง ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายสินหรั่ง  วนสินธุ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ.2500  ได้ย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากราษฎรเพื่อสร้างอาคารเรียน   ชั่วคราว  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลสะอาดวัดบ้านหนองกุง  มาเป็นโรงเรียนเขาสวนกวาง  (ประชาบำรุง)

ปี พ.ศ.2515   ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชนและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสวนกวาง

ปี พ.ศ.2541   ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนเขาสวนกวาง

ปี พ.ศ.2547   7  เมษายน  2547    ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
ปี  พ.ศ. 2559   นายชัยภูมิ   ยศรุ่งเรือง   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2562 นายประจวบ ศิริภักดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง   เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีข้าราชการครู  48 คน  พนักงานราชการ 3 คนครูอัตราจ้าง  3  คน   ครูธุรการ  1  คน  ครูไปช่วยราชการ 3  นักการภารโรง  1  คน  ลูกจ้างรายเดือน  จำนวน    1   คน   มีนักเรียนทั้งหมด  850   คน    

พื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด

โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง   มีเนื้อที่ 10 ไร่  –  งาน 87 ตารางวา เอกสารสิทธิ์   ขก.  1169

ที่ตั้ง   โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านป่าพร้าว  ตำบล เขาสวนกวาง  อำเภอ เขาสวนกวาง   จังหวัด ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์   40280
เบอร์โทรศัพท์   043-449009, 043- 449563   โทรสาร   043-449666     e-mail    Anuban.ksk @gmail.com

Website    http://anubanksk.com/   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4   ประมาณ   20  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัด ขอนแก่น  ประมาณ   50  กิโลเมตร   ตามถนนมิตรภาพ  (ขอนแก่น – อุดรธานี)

เขตพื้นที่บริการ    โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง    มีเขตพื้นที่บริการ   5  หมู่บ้าน   คือหมู่ที่ 1 บ้านตลาด  หมู่ที่ 8 บ้านป่าพร้าว  หมู่ที่  5 บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 2  บ้านศรีชมชื่น และหมู่ที่  10  บ้านหัวหนอง  มีนักเรียนบางส่วนมาจากเขตบริการของโรงเรียนอื่นและอำเภอใกล้เคียง
ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ        จรดกับหมู่บ้านป่าพร้าว หมู่ 8 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้        จรดกับหมู่บ้านตลาด หมู่ 1 ต.เขาสวนกวาง  อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก     จรดกับหมู่บ้านป่าพร้าว หมู่ 8 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก    จรดกับหมู่บ้านศรีชมชื่น หมู่ 2 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น
          ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 บ้านตลาดเขาสวนกวาง, หมู่ที่ 2  บ้านศรีชมชื่น, หมู่ที่ 5 บ้านหนองกุง, หมู่ที่ 8  บ้านป่าพร้าว, หมู่ที่ 10 บ้านหัวหนอง ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้  มีลักษณะเป็นชุมชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันในสภาพที่แออัด  บริเวณใกล้เคียงหรือโดยรอบโรงเรียนสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน อาชีพหลักของชุมชน คืออาชีพ
 
 
 
เกษตรกรรม  และ รับจ้างทั่วไป   เนื่องจากประชากรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง
ต่อครอบครัว ต่อปี  14,500  บาท  อยู่ในเขตบริการของ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง  มีพื้นที่ 10 ไร่  -  งาน   87  ตารางวา
          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง  เป็นโรงเรียนขนาดขนาดใหญ่  เปิดทำการสอน   3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบ  4   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละประมาณ  700  คน   และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย     ปีการศึกษาละประมาณ  800   คนขึ้นไป
        1.2  พื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด     
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง   มีเนื้อที่ 10 ไร่  -  งาน 87 ตารางวา เอกสารสิทธิ์   ขก.  1169  
เบอร์โทรศัพท์     043-449009,      โทรสาร  -         e-mail     ANUBAN 40280 @ gmail.com         
Website  http://school.obec.go.th/kawsownkwang/
        1.3  สภาพชุมชน  แผนผัง
(สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา)
          ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  หมู่บ้านในเขตบริการมีทั้งหมด  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1  บ้านตลาด  หมู่ที่ 2  บ้านศรีชมชื่น   หมู่ที่  5  บ้านหนองกุง   หมู่ที่  8  บ้านป่าพร้าว   หมู่ที่ 10  บ้านหัวหนอง ของเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง   อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  นอกจากนั้นยังมีนักเรียนจากหมู่บ้านนอกเขตบริการในอำเภอเขาสวนกวาง   อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  ที่อยู่ใกล้เคียงมาเข้าเรียนในโรงเรียน
           ประชากรทั้ง  5  หมู่บ้าน ในเขตบริการประมาณ  4,600  คน  ร้อยละ  99  นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างทั่วไป  สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน  รายได้ของประชากรต่อหัวโดยเฉลี่ย  เท่ากับ  14,500 บาท  ต่อปี     ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดีและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยตัวแทนองค์กรสำคัญ  ตัวแทนชุมชน  เครือข่ายผู้ปกครอง  ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   การศึกษาของผู้ปกครอง  ต่ำกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ   95  ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  5    อาชีพหลักของผู้ปกครอง รับราชการ คิดเป็นร้อยละ  5  ค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ 15  เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ  40  อื่น ๆ คือ   รับจ้างทั่วไป   คิดเป็นร้อยละ    40